Нютън Денюб EООД
      
 
HOME      Anfrage      Impressum      AGB      Links     

   Услуги
 
   Машини (Oборудване)
 
   Продукти

Добре дошли на страницата на Нютън Денюб

                      
 
Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител/и с предмет:
 
„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа (1 брой);
 
Обособена позиция 2: CNC Хидравлична абкант преса (1 брой);
 
Обособена позиция 3: Вертикален обработващ център (1 брой)“.
 
Документацията е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-0236-C01 „Подобряване на производствения капацитет в Нютон Денюб ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 
Документация – линкове към файлове за изтегляне:
 

Публична покана

Оферта

Изисквания към оферти

Техническа спецификация на оборудването

Методика за оценка на офертите

Декларация на кандидата

Проектодоговор към Обособена позиция 1

Проектодоговор към Обособена позиция 2

Проектодоговор към Обособена позиция 3


 
                      
 

 
На 22.12.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0236-C01. НЮТОН ДЕНЮБ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в Нютон Денюб ЕООД“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
 
Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на "НЮТОН ДЕНЮБ" ЕООД чрез закупуване на следните ДМА: Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа – 1 бр; CNC Хидравлична абкант преса - 1бр.; Вертикален обработващ център - 1бр., абсолютно необходими за изпълнение на включените в проекта дейности.
 

 


Нютън Денюб EООД
ул. ''Гео Милев'' № 160
1574 София, България
 
Тел.: +359 2 996 35 28
Тел.: +359 2 996 35 27
emailoffice@newtondanube.eu
 
Standort