Newton DanubeEOOD

​ Открива се процедура "Избор с публична покана" по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. за определяне на изпълнител с предмет: 

"Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: 

- Обособена позиция 1: CNC Хидравлична абкант преса (1 брой); 
- Обособена позиция 2: Електрическа абкант преса със серво задвижване и цифрово управление (2 броя)". 

Документацията за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

"Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: 

- Обособена позиция 1: CNC Хидравлична абкант преса (1 брой); 
- Обособена позиция 2: Електрическа абкант преса със серво задвижване и цифрово управление (2 броя)", 

е във връзка с изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-0301-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ от 10.04.2023 г., който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост - с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU. 

Документация за участие можете да изтеглите от тук. :

1. Публична покана 

2. Изисквания_оферти

3. Оферта_ПМС 80

4. Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

5. Декларация за изпълнени дейности за доставка

6. Методика за оценка

7. Декларация_кандидати

8. Проект на договор за изпълнение по Обособена позиция 1

9. Проект на договор за изпълнение по Обособена позиция 2

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НЮТОН ДЕНЮБ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“  
​„НЮТОН ДЕНЮБ“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-0301-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост - с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU. 


Общата стойност на проекта е 682 500.00 лв., от които безвъзмездно финансиране - 341 250.00 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 12 месеца, датата на стартиране на проекта е: 10.04.2023 г. 


В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 27.12, по проекта ще бъдат придобити: 1бр. CNC хидравлична абкант преса и 2бр. електрически абкант преси със серво задвижване и цифрово управление, които чрез цифровизация и добавяне на нови мощности в процеса по огъване, ще увеличат двойно капацитета за огъване на голямогабаритни компоненти с дължина 1,2-3м. и малки по размер детайли с дължина до 1,2м.


Целите на процедурата, относими към повишаване ефективността на производствените процеси, по-висока производителност, намаляване производствените разходи, оптимизация на производствената верига, създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на капацитета, без нанасяне значителни вреди на околната среда, ще се постигнат чрез изпълнението на проекта. Инвестицията е напълно съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.


“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НЮТОН ДЕНЮБ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“


НЮТОН ДЕНЮБ“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.089-0558-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско финансиране. Проектът е с обща продължителност 3 месеца – датата на стартиране на проекта е: 07.09.2021 г.

Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 
 

На 22.12.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0236-C01. НЮТОН ДЕНЮБ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в Нютон Денюб ЕООД“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
 
Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на "НЮТОН ДЕНЮБ" ЕООД чрез закупуване на следните ДМА: Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа – 1 бр; CNC Хидравлична абкант преса - 1бр.; Вертикален обработващ център - 1бр., абсолютно необходими за изпълнение на включените в проекта дейности. 

​Besuch uns

​"Geo Milev" Str. 160 - Produktionszone - Slatina, Sofia

Email

office@newtondanube.eu

​Telefon

​+359 2 996 35 28
+359 2 996 35 27